Tổ chức lễ khai trương, lễ khánh thành

Trinh Nguyễn Thanh Tuyền Như Ý